Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Sitemap Onze diensten Werkterreinen Opdrachten Uw opleiding & coaching Persoonlijke effectiviteit Gedragsverandering Co creatie Organisatievernieuwing en hrm Coaching Assessment Gedragsankers E-learning Artikelen & boeken Wie is Paul van Haaren CV Publicatielijst Ditjes&datjes Maatwerk E-learning modules e-coaching beïnvloeden Intro Beïnvloedeen Filmpje Doelgericht Beïnvloeden Individuele coaching Adam2015 Contact Algemene voorwaarden 

Gedragsverandering

Trainingen in gedragsverandering voorbeelden van mogelijke inhoud en organisatie

De gedragstrainingen van Van Haaren Management Advies zijn interactief, met de mogelijkheid om eigen praktijksituaties in te brengen, met oog voor individuele leerdoelen en met maatwerk in de verhouding tussen (presentaties), doen (oefenen) en nadenken (intervisie).OntwerpcriteriaUitbreiding van het rugzakje aan gedragsstijlen kost in de regel veel tijd. In trajecten van een dagdeel tot en met tweedaagsen wordt aan deelnemers inzicht geboden in vervolgstappen in hun verdere professionalisering. Als bijvoorbeeld drie bijeenkomsten over één of twee maanden worden uitgesmeerd, dan biedt dat ruime mogelijkheden om nieuwe bij de persoon passende gedragsstijlen ook daadwerkelijk in te slijpen. Dan kunnen aangeboden technieken van gesprekken voeren, interviewen, vergaderen, presenteren, onderhandelen en samenwerken in de praktijk worden geoefend en verankerd. In professionaliseringstrajecten is de één meer gebaat bij het oefenen met gedragsvaardigheden, een ander bij het evalueren van de vraag ‘waarom doe ik de dingen zoals ik doe’, een derde bij het verkennen van de toepasbaarheid van kennis van modellen en theorieën in de praktijk. Dat betekent in trainingen, dat in samenspraak met de deelnemers elke keer opnieuw gezocht moet worden naar de juiste balans tussen kennisoverdracht, experimenteren met vaardigheden en nadenken over de houding, waarmee wordt omgegaan met eigen ambities, rolopvattingen, emoties, vanzelfsprekend-heden en (voor)oordelen.Het effect van een gedragstraining wordt aantoonbaar groter, naarmate deelnemers zich persoonlijk gestimuleerd voelen om ook buiten de plenaire bijeenkomsten met professionalisering bezig te blijven. Bijvoorbeeld door persoonlijke leerdoelen en actieplannen te formuleren en er iets mee te doen. Of door in het traject naast plenaire bijeenkomsten ruimte in te bouwen voor individuele coaching en intervisie. En ook door in de vorm van het assessment Professionele Gedragsankers voorafgaand aan de training een 0-profiel op te maken en ongeveer een half jaar erna een eindprofiel. Die vormen samen een geobjectiveerde voortgangsevaluatie.Kritieke succesfactorenAls opdrachtgever van professionaliseringstrajecten kunt u zelf ook bijdragen aan een hoge opbrengst. Door u verantwoordelijk te voelen voor de legitimering en motivering Dat wil zeggen:legitimeren: zorgen voor een breed – ook door de deelnemers – gedragen overtuiging, dat er alle aanleiding is voor verdere ontwikkeling en groei. Er naar streven om het gewenste gedrag in zo concreet mogelijke woorden te beschrijven: hoe handel ik daadwerkelijk als ik me bijvoorbeeld klantgericht, ondernemend, empathisch, omgevingsbewust, etc. wil tonen;motiveren: er als leidinggevenden bewust mee bezig zijn om voorbeeldgedrag te laten zien en om medewerkers – ook individueel – in ondubbelzinnige taal en volhardend te inspireren om actief met professionalisering bezig te zijn en blijven. En om zich verantwoordelijk te voelen voor de borging van nieuw ontwikkeld gedrag.

Professioneel Communiceren & Adviseren 2014 - 2015(een voorbeelduitwerking)- 8 tot 12 deelnemers- Een opmaat van een dagdeel en drie dagen, eens in de drie weken- Gebruik van het assessment Prtofessionele Gedragsankers (meer) als 0- en eindmeting- Slotmiddag met één co trainer/acteur op vier deelnemers- Voorziening voor tussentijdse speed coaching- Locatie en uitnodiging deelnemers voor verantwoordelijkheid opdrachtgever- Uw investering bij twaalf deelnemers: € 11,960,00, exclusief 21% btw en reiskosten à € 0,35 per km, als volgt verantwoord:Voorbereiding, begeleiding en nazorg: tien dagdelen (waaronder schrijven cases en instructie co trainers) = € 8.500,00;Overleg met opdrachtgever en evaluatie: een dagdeel à € 850,00; Opmaak van twaalf profielrapportages Professionele Gedragsankers = € 1.080,00;Twaalf mappen met ondersteunend schriftelijk materiaal = € 180,00Inzet van drie co trainers in de slotmiddag = € 1.350,00.Doel: creëren van draagvlak voor eigen boodschappen, door je in te leven in gesprekspartners en het ontwikkelen van een breed gedragsrepertoire, dat aansluit bij de eisen van de ander aan doeltreffende communicatie en hoogwaardige advisering.Opmaat (1 dagdeel)Beoogde eindresultaat: instemmen deelnemers met de richting en inrichting van het programma; (h)erkennen van niet-rationele factoren in communicatie;vergroten bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen professionalisering Agenda: aanleiding tot de training en verantwoording programma; inventarisatie onder deelnemers: wie ben je, welke onderwerpen verwacht je, hoe leer jij; de inzet in gedrag van organiserend vermogen, relatiegerichtheid en inspiratiekracht om draagvlak voor de eigen boodschappen te creëren. Oefenen. Toelichting op persoonlijke leerstrategieën als resultaat van het profiel Professionele Gedragsankers;Terug- en vooruitblik, inclusief huiswerk.2de en 3de sessie: twee losse dagen (twee à drie weken er tussen) met gedragsexperimentenBeoogde eindresultaat: in diverse situaties met verschillende technieken geoefend hebben met de inzet in gedrag van organiserend vermogen, relatiegerichtheid en inspiratiekracht. Agenda: hoe achterhaal ik ook aan de hand van non-verbale signalen wat mijn gesprekspartners denken en voelen; hoe beïnvloed ik anderen effectief als zij mijn inhoudelijke boodschappen onvoldoende doorkomen;welke rollen, fasen en structurering kan je in een adviesproces onderscheiden;hoe werk ik effectief samen;hoe houd ik in mijn gedrag rekening met de gebruiksaanwijzing van de verschillende persoonlijkheden, die ik in mijn werk tegenkom? hoe veranker ik de behandelde vaardigheden in de praktijk;hoe benut ik en werk ik samen met anderen om mijn professionaliteit te versterken? 4de sessie: ‘masterproof’, één dag (ongeveer zes weken later) Beoogde eindresultaat: verankering van de inhoud van de opleiding en van voornemens en actierplannen voor de toekomst. Agenda:Coaching, vrijwillige collegiale consultatie en intervisie. Simulaties met co trainers (professionele acteurs of 'bevriende relaties' uit de praktijk). Dat leidt tot dertig à veertig minuten per deelnemer voor oefenen, evalueren en opnieuw proberen. Terug- en vooruitblik, waaronder actieplan en afspraken om elkaar te helpen.Enkele maanden later: opnieuw invullen van het assessment Professionele Gedragsankers

In bewerking

Ratio óf intuïtie..... of ratio én intuïtie? 'LSD' = Luisteren, Samenvatten, Doorvragen Voordoen of uitdagen, oplossen of bevragen? Wie is verantwoordelijk: ik, de ander of de (onbeïnvloedbare) natuur? n en opvoeden? Vinden anderen jou te oud om te veranderen of vind je dat zelf? Motiveer je de moderne jeugd echt anders dan vroeger? Spreken is zilver, zijn luisteren en kijken dan goud? Kan jij een dag leven, zonder rekening te houden met eigenbelangen? Voorkom jij ergernis wel eens door op een andere manier naar de aanleiding te kijken en deze dus aks minder ergerlijk te beleven? Wat doe jij met lezers, die zich wèl aan grammaticale en spelfouten storen? De 'hel' van veranderen: Herkennen, Erkennen, LoslatenVan Haaren Management AdviesPartners in het organiseren en mobiliseren van talenten