Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Sitemap Onze diensten Werkterreinen Opdrachten Uw opleiding & coaching Persoonlijke effectiviteit Gedragsverandering Co creatie Organisatievernieuwing en hrm Coaching Assessment Gedragsankers E-learning Artikelen & boeken Wie is Paul van Haaren CV Publicatielijst Ditjes&datjes Maatwerk E-learning modules e-coaching beïnvloeden Intro Beïnvloedeen Filmpje Doelgericht Beïnvloeden Individuele coaching Adam2015 Contact Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden

8.Als één van de partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfs-voering staakt, heeft de andere partij – onder voorbehoud van rechten – het recht de werkzaamheden in het kader van de opdracht te staken, zonder een opzegtermijn in acht te nemen.9.Van Haaren Management Advies acht zich gehouden aan een geheimhoudingsplicht inzake alle informatie die door opdrachtgevers wordt verstrekt, met uitzondering van het recht de opdracht in het kader van collegiale consultatie met één andere adviseur op hoofdlijnen te bespreken.10.De aansprakelijkheid van Van Haaren Management Advies voor schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Van Haaren Management Advies voor zijn werkzaamheden in de laatste zes maanden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde betekenis dienen uiterlijk binnen één jaar na indiening van de slotdeclaratie bij de opdrachtnemer te zijn ingediend. Bij gebreke daaraan heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.11.Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Maart 2013

5.In de regel wordt periodiek gedeclareerd, na verrichte werkzaamheden. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de declaratiedatum. Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, dan kan Van Haaren Management Advies met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van een opdracht opschorten. Onze slotdeclaraties dienen wij in uiterlijk één kalen-dermaand na afronding van de opdracht. 6.Tussentijdse afspraken over veranderingen in aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor de tijdsplanning. Om die reden worden dergelijke veranderingen en eventuele financiële consequenties door Van Haaren Management Advies altijd voor toestemming aan de opdrachtgever voorgelegd.7.Een opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De eindafrekening wordt geacht te zijn goedgekeurd, tenzij de opdrachtgever binnen dertig dagen na dagtekening reageert.

1.Tenzij hiervan in de schriftelijke opdrachtbevestiging namens Van Haaren Management Advies wordt afgeweken zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten die worden aangeboden, overeengekomen en uitgevoerd. Aanbiedingen zijn geldig tot drie maanden na dagtekening. De opdrachtverlening heeft het karakter van ‘inspanningsverplichting’.2.Van Haaren Management Advies voert opdrachten naar beste inzicht uit, conform de eisen van goed vakmanschap. In het belang van een professionele uitvoering van werkzaamheden garandeert de opdrachtgever tijdige en volledige beschikbaarheid van benodigde informatie en – afgesproken – terbeschikkingstelling van medewerkers en faciliteiten vanuit de opdracht gevende organisatie. Indien de opdrachtgever tekort schiet in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.3.Het inschakelen van derden in tussen opdrachtgever en Van Haaren Management Advies overeengekomen werkzaamheden geschiedt uitsluitend in onderling overleg. 4.In de aangeboden tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen zijn inbegrepen: reisuren en andere opdrachtgebonden kosten, zoals correspondentie en administratie. BTW wordt in alle voorkomende gevallen afzonderlijk in rekening gebracht. Wij maken vooraf melding van andere kosten, zoals van syllabi, verblijfskosten tijdens meerdaagse bijeenkomsten, ondersteunend materiaal onder licentie van derden. Trainingen en werkconferenties van meer dan twee dagdelen kunnen tot een maand voor aanvang zonder kosten door de opdrachtgever worden geannuleerd. Daarna geldt als declaratiebedrag het afgesproken tarief, tenzij in onderling overleg tot een nieuwe datum wordt besloten.

Algemene voorwaarden Van Haaren Management AdviesVan Haaren Management AdviesPartners in het organiseren en mobiliseren van talenten